Օր 13։ Եսավը վաճառում է իր անդրանիկության իրավունքը

225