Ղորղանյան 85, Գյումրի, 3118, Հայաստանի Հ անրապետություն

85 Building, Ghorghanyan St.,3118, Gyumri, Armenia

About us

Մեր Մասին

Editor Picks

Խմբագրի Կողմից Ընտրված

00:37:32

Օր 240։ Մնալ խոնարհ

00:39:37